|

Zmiana ustawy PROW

Ww. zmiany w ustawie PROW, mimo nieuwzględnienia ich w dokumentacji konkursowej, należy stosować w postępowaniu w sprawie wyboru operacji partnera KSOW w ramach konkursu 6/2021.

Szanowni Państwo,

w dniu 14 stycznia w Dz. U. poz. 88 została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W art. 4 od pkt 9 są zmiany dotyczące KSOW, w tym od pkt 10 dotyczące konkursu dla partnerów KSOW.

Najważniejsze zmiany:

 1. zgłaszanie instytucji zarządzającej propozycji operacji oraz propozycji ich zmian do planu komunikacyjnego;
 2. warunkiem wyboru operacji jest jej zgodność z jednym z priorytetów PROW;
 3. możliwość złożenia wniosku o wybór operacji przez dwóch lub więcej partnerów KSOW, którzy zawarli w formie pisemnej umowę, na podstawie której zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na realizację tej operacji, reprezentowanych przez jednego z tych partnerów KSOW;
 4. brak obowiązku wzywania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki wskazujące na to, że operacja nie zostanie wybrana;
 5. możliwość wzywania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji również na piśmie w postaci elektronicznej, które opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią;
 6. obowiązek ponownego wezwania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania, jeżeli mimo pierwszego wezwania partner KSOW nie uzupełnił braków w wyznaczonym terminie, z tym że ponowne wezwanie jest pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 7. możliwość poinformowania partnera KSOW o niespełnieniu przez operację warunków wyboru oraz o wyniku oceny spełnienia kryteriów i liczbie przyznanych punktów również na piśmie w postaci elektronicznej w sposób wskazany w pkt 5;
 8. negatywną oceną operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jest wyłącznie ocena, w wyniku której operacja nie uzyskała wymaganej liczby punktów, na skutek czego nie może być wybrana;
 9. w przypadku operacji, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, jednostka właściwa informuje partnera KSOW, oprócz o wyniku wyboru operacji, wskazując liczbę uzyskanych punktów w ramach oceny poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając tę, również o:
 1. możliwości wyboru operacji, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do jej realizacji lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu listy ocenionych operacji,
 2. terminie, w jakim należy wyrazić zgodę na zawarcie umowy, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do realizacji operacji lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu ww. listy;
 1. operacja, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, może zostać wybrana, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do jej realizacji, które zostały przeznaczone na realizację wybranych operacji, lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu ww. listy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 stycznia, czyli przed rozpoczęciem naboru w konkursie nr 6, który potrwa od 14 do 28 lutego, co oznacza, że ww. zmiany w ustawie PROW, mimo nieuwzględnienia ich w dokumentacji konkursowej, należy stosować w postępowaniu w sprawie wyboru operacji partnera KSOW w ramach tego konkursu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW