KSOW

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie, w tym Polska, tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce będzie utworzona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 roku i będzie miała charakter otwarty.

Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich organizacji i struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).