Plan działania

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz niniejszych wytycznych, MRiRW jako Jednostka Centralna KSOW, we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, opracowują Plan Działania KSOW na lata 2007 - 2013.

Plan Działania zawiera co najmniej:

 • cele;
 • charakterystykę grup docelowych;
 • identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • wyszczególnienie działań obowiązkowych i fakultatywnych dla Jednostki Centralnej KSOW ,16 Jednostek Regionalnych i innych partnerów zaangażowanych w KSOW,
 • określenie sposobu zarządzania siecią;
 • opis trybu wymiany doświadczeń i „know-how";
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia i działania;
 • określenie procedury dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
 • budżet;
 • sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW;
 • kontrole.

Jednostka Centralna we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, co najmniej raz w roku dokonują weryfikacji Planu Działania i w razie potrzeby dokonują stosownej aktualizacji.

Jednostka Centralna po uzgodnieniach, opracowuje i przekazuje Jednostkom Regionalnym Roczny Plan Działań na dany rok kalendarzowy.

Plan zawiera:

 • opis działań, które zostaną podjęte w danym okresie oraz spodziewane rezultaty;
 • harmonogram działań;
 • budżet;
 • wskazanie podmiotów realizujących zadania lub sposób wyboru wykonawców.

Każda Jednostka Regionalna, na podstawie Rocznego Planu Działania tworzy własny Roczny Regionalny Plan Działania, którego zakres pokrywa się z lokalnymi potrzebami. Roczny Regionalny Plan Działania, Regionalne Jednostki przekazują do Jednostki Centralnej w terminie: do końca września roku poprzedzającego, w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi KSOW.