Cele i działania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym". Zaproponowany cel zgodny jest z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. KSOW powinna przyczynić się do ożywienia tej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów PROW 2007-2013 i programów operacyjnych w ramach polityki spójności. Szczególnie istotne jest wzmocnienie infrastruktury przyczyniającej się do ułatwiania kontaktów międzysektorowych oraz budowanie postaw opartych na zaufaniu. Istotne jest pokazanie podmiotom korzyści, które mogą być efektem tej współpracy. Działania KSOW powinny być oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.

Działania KSOW

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych:

  • Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
  • Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how",
  • Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
  • Zarządzanie siecią,
  • Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
  • Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
  • Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.