Uczestnicy

Uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Będą to przede wszystkim:

 • urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,
 • samorządy województw, gmin i powiatów,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 • szkoły średnie i wyższe.

Lista podmiotów należących do Sieci będzie mogła zostać w przyszłości poszerzona, również w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.