Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
  • Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utworzenia KSOW.
  • Art. 41 Rozporządzenia Komisji nr 1974/2006 ustanawiający szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2005 zobowiązuje Państwa Członkowskie do ustanowienia KSOW najpóźniej 31.12.2008 r.