|

Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020

Rozwój i specjalizacja rolnictwa wymagają odpowiedniego poziomu szkolenia technicznego i gospodarczego, a także większej zdolności do korzystania z wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w tym poprzez rozpowszechnianie najlepszych produkcyjnych praktyk rolnych.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach „Transferu Wiedzy” wyróżniono następujące działania:

1) Działanie M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”,

2) Działanie M02 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”.

Działanie M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” umożliwia rolnikom skorzystanie z oferty szkoleń w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwie. W szkoleniach oprócz rolnika udział mogą wziąć także: domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014–2020. Udział tych osób w szkoleniach odbywa się na zasadzie dobrowolności, a szkolenia dla tych odbiorców są nieodpłatne.

Transfer wiedzy

Kwestie młodych osób w rolnictwie były i są przedmiotem troski wszystkich krajów europejskich. W rolnictwie europejskim (w tym polskim), w którym dominują rodzinne gospodarstwa rolne, pomoc i
wsparcie dla następców rolników przechodzących na emeryturę należy do kluczowych zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Przejęcie gospodarstwa i prowadzenie produkcji rolnej przez naturalnych następców
dotyczy wielu płaszczyzn, m.in. prawnej, społecznej, technologicznej i ekonomicznej. Instrumenty polityki rolnej w Polsce zawierają szereg rozwiązań wspierających wymianę pokoleniową. Polska aktywnie
wykorzystuje możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Rolna do zachęcenia młodych rolników do pozostania w rolnictwie i przejmowania gospodarstw.
W ramach PROW 2014-2020, w sposób bezpośredni, wymiana pokoleniowa realizowana była poprzez takie
instrumenty wsparcia jak:
 Premie dla młodych rolników;
 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Wymiana pokoleniowa