|

Przyzagrodowy chów gęsi kieleckiej sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

gęś biała

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Przyzagrodowy chów gęsi kieleckiej sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

W ramach projektu w dniach 17-18.07.2023r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększanie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników  z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi kieleckiej.

W trakcie wydarzenia odbędą się wykłady i zajęcia terenowe w gospodarstwie rolnym zajmującym się przyzagrodowym chowem gęsi kieleckiej. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie tworzenia sieci partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana bezpośrednio w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.  Przyczyni się to do natychmiastowych efektów poprzez wzrost wiedzy w zakresie tworzenia sieci  i świadomości w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi kieleckiej.

Wyjazd studyjny będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz rozpowszechnianie rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnikom zostaną przedstawione kluczowe informacje dotyczące możliwości prowadzenia różnych rodzajów działalności w oparciu o przyzagrodowy chów gęsi, w tym: chowu gęsi na mięso z wykorzystaniem do przyrządzania różnych potraw i przetworów, w celu pozyskiwania puchu i pierza oraz wykorzystania chowu jako elementu produktu o charakterze marketingowym dla regionu. Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów jest także czynnikiem integrującym społeczność wiejską.