|

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja polega na zrealizowaniu filmu dokumentalnego nt. „Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi”, z udziałem min. 8 beneficjentek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym operacji jest rozpowszechnienie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości i aktywności społecznej kobiet, beneficjentek PROW 2014-2020, na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Współczesne mieszkanki polskiej wsi odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Identyfikują się z życiem na wsi, są połączone więzami ze swoim środowiskiem, łączą elementy tradycji z nowoczesnością. Na całym świecie podkreśla się ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Dzięki perfekcyjnej organizacji, niekiedy kosztem własnego czasu wolego, podejmują te dodatkowe zadania, by zrobić coś dobrego dla mieszkańców swojej wsi. W coraz większym stopniu dążą do podjęcia pracy poza rolnictwem,

rozpatrują zakładanie własnych firm lub pracę w organizacjach pożytku publicznego, stanowią więc istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

W czasie realizacji operacji zidentyfikowane zostaną i upowszechnione przykłady projektów  zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zainicjowanych przez kobiety z województwa świętokrzyskiego.

Projekty te i sylwetki bohaterek przedstawione zostaną w atrakcyjnej formie filmu dokumentalnego, zrealizowanego w różnych zakątkach województwa świętokrzyskiego.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 36 285,00 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. ,,Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023.